Regulamin

Artykuł 1 Definicje

……………………………………………z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ……………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem KRS ……………………… o kapitale zakładowym ……………………….., NIP ……………………………………...

PARTNER – osoba fizyczna lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą z prawem do używania znaku towarowego „Qlinarium S.C.” na podstawie odrębnych umów.

PRODUKT – towary znajdujące się w aktualnej ofercie QLINARIUM S.C. dostępnej na stronie internetowej http://www.Qlinarium.pl w menu sklepu internetowego.

KLIENT – użytkownik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał prawidłowej Rejestracji w wyniku której zostało utworzone Konto i tym samym uzyskał dostęp do dokonywania zamówień Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

KONTO – prowadzone dla Klienta przez Qlinarium S.C. pod zdefiniowaną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach.

REJESTRACJA – procedura tworzenia konta Klienta.

REGULAMIN – postanowienia niniejszego regulaminu.

Artykuł 2 Warunki Dokonywania Zakupów

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy wraz z nazwą regionu (województwa), i miasta adresu e-mail (login), imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła.
 3. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącą działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustęp 1 Regulaminu a także wszystkich innych czynności dotyczących tych podmiotów, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, a w miejscu na uwagi podać dodatkowo pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer NIP, numer wpisu we właściwym rejestrze wraz z wskazaniem kto prowadzi rejestr i następnie w terminie miesiąca od dnia Rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane.
 4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób procesu Rejestracji i utworzenia konta Klienta co jest równoznaczne z zawarciem umowy realizacji zakupów produktów przez Internet z Qlinarium S.C. lub Partnerem .
 5. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2 ust. 4, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w stosunku do zrealizowanych na podstawie poszczególnych zamówień jeśli nie jest on w stanie zwrócić zamówionych Produktów dostarczonych na ich podstawie.
 6. Qlinarium S.C. ma prawo uzależnić Rejestrację lub realizacje zamówień w ramach niniejszego Regulaminu przez Klienta od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2 ust 1, art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 3. W przypadku Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane wskazane podczas Rejestracji lub ich negatywna weryfikacja przez Qlinarium S.C. powoduje niemożność dokonywania zamówień przez takiego Klienta i usunięcie go z systemu.
 7. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemy za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie http://www.Qlinarium S.C..pl
 8. Klient ponosi wyłączna odpowiedzialność za prawidłowości podanych przez niego danych podczas Rejestracji i ich aktualność podczas składania zamówień.
 9. Klient nie ma możliwości dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e mail. Klient który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet.
 10. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta przez Klienta o którym mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp..
 11. Qlinarium S.C. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Qlinarium S.C. może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta lub złożenia wyjaśnieni bądź przedstawienia dokumentów potwierdzających prawo do operowanymi danymi i informacjami przez Klienta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient natychmiast odzyska dostęp do Konta.
 12. Qlinarium S.C. realizuje zamówienia dokonane przez Klienta wyłącznie w strefach przypisanych bądź lokalom Qlinarium S.C. bądź lokalom Partnerów. Dokonanie zamówienia z wskazaniem adresem dostawy znajdującym się poza strefą jest niemożliwe i nie będzie przyjęte przez system.
 13. Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji wynosi 21 złotych (słownie: dwadzieścia jeden złotych) brutto.
 14. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Qlinarium S.C.: dowolna przeglądarka internetowa

Artykuł 3 Realizacja zamówienia

 1. Zakupów Produktów może dokonywać Klient po zalogowaniu się do systemu z użyciem adresu e mail i hasła oraz wskazaniem adresu dostawy.
 2. Krok 1 – wybranie produktów do koszyka
 3. Krok 2 – wybranie adresu dostawy.
 4. Dostawy realizowane są w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 12:30 – 14:30
 5. Klient nie ma możliwości wyboru czasu dostawy.
 6. Zamówienia przyjmowane są do godziny 11:00
 7. Krok 3 – Klient Prawidłowość złożonego zamówienia zarówno pod względem wybranych produktów ich ilości jak i ceny do zapłaty w momencie zrealizowania dostawy. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty przy odbiorze.
 8. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu zamówienia.
 9. Zatwierdzając ostatecznie zamówienie Klient potwierdza dane zawarte w zamówieniu warunki finansowe oraz adres dostawy.
 10. Qlinarium S.C. realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieni z użyciem swoich przedstawicieli. Qlinarium S.C. dołoży wszelkich starań by termin realizacji był możliwie i zbieżny ustalonym.
 11. Klient zobowiązany jest dokonać przy odbiorze zamówienia pełnej płatności za dostarczone Produkty w wysokości określonej w zaakceptowanym zamówieniu.
 12. Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

Artykuł 4 Uprawnienia Qlinarium S.C.

 1. Qlinarium S.C. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie błędnie lub nieprawidłowo wypełnionych formularzy bądź złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 2. Qlinarium S.C. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Klienta w przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub inny sposób szkodzą Qlinarium S.C. bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych. Niezależnie od zawieszenia Konta Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Qlinarium S.C..
 3. W przypadku stwierdzenia przez Qlinarium S.C. działań Klienta mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu obsługującego zakupy Produktów przez Internet, Qlinarium S.C. niezwłocznie zablokuje Konto takiego Klienta. W takiej sytuacji Qlinarium S.C. podejmie również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 4. Klient, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Qlinarium S.C.. Qlinarium S.C. może odmówić Klientowi kolejnej rejestracji i prowadzenia Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto tego Klienta było zawieszone w przeszłości.
 5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z uwagi na braki magazynowe produktów w lokalu Qlinarium S.C. powiadomi telefonicznie Klienta o braku możliwości zrealizowania przedmiotowego zamówienia
 6. Qlinarium S.C. ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku gdy którykolwiek z dostawców półproduktów wycofa produkty z obiegu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006r. nr 171, poz. 1225 ze zm.).

Artykuł 5 Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji jeżeli Produkty i usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Qlinarium S.C. lub Partnera lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści na adres biuro@qlinarium.pl lub pisemnej na adres siedziby Qlinarium S.C. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e mail do korespondencji, data złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Qlinarium S.C. wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 4. Qlinarium S.C. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Qlinarium S.C. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

Artykuł 6 Przerwy Techniczne

 1. Qlinarium S.C. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie systemu obsługującego zakupy przez Internet.. Jednak z uwagi na złożoność procedur mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Qlinarium S.C. stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać system zakupów przez Internet oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Qlinarium S.C. dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, w tym celu, w miarę możliwości, o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Klientów stosownym komunikatem na stronie z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
 3. Za awarię techniczną lub błąd techniczny uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Klienci utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji systemu zakupów Produktów przez Internet, w szczególności nie mogli się zalogować, dokonać zamówienia czy potwierdzić zamówienia i inne.

Artykuł 7 Zmiany Regulaminu

 1. Qlinarium S.C. w każdej chwili może dokonać zmian w Regulaminie i uruchomić nową wersję usług oprogramowania czy systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Qlinarium S.C. , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia Klientom zmienionego Regulaminu.

Artykuł 8 Rozwiązanie Umowy

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy i rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów za pomocą Internetu. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji i usunięciu konta z systemu na adres e milowy biuro@qlinarium.pl. Oświadczenie musi zawierać co najmniej dane identyfikujące Klienta, telefon i adres e mail, login wraz z hasłem oraz wyrażone wprost oświadczenie o rezygnacji z dokonywania zamówień Produktów przez Internet. Rozwiązanie dokonuje się z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.
 2. Wszystkie zamówienia Produktów złożone i potwierdzone przez Klienta przed wysłaniem wiadomości zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostaną zrealizowane normalnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Z podaniem przyczyny Qlinarium S.C. ma prawo do rozwiązania umowy z poszczególnym Klientem i usunięciem jego Konta z systemu dokonywania zakupów Produktów przez Internet z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 2.

Artykuł 9 Dane Osobowe

 1. Qlinarium S.C. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Qlinarium S.C. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne przewidziane prawem zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Qlinarium S.C. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Qlinarium S.C. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu.
 2. Qlinarium S.C. ………………………………………
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Qlinarium S.C..
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych o których mowa w art.2 ust.2 i art. 2 ust. 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Qlinarium S.C. umowy o świadczenie usług i realizacji zakupów produktów przez Internet. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji i dokonywania zamówień Produktów są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach realizacji zamówień oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy w tym także udostępniane są dostawcom i Partnerom którymi Qlinarium S.C. posługuje się przy wykonaniu umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Telepizzę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 6. Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze specjalnie przygotowanych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Qlinarium S.C. zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Qlinarium S.C. do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym, czy spółkom powiązanym kapitałowo z Qlinarium S.C.. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 7. Qlinarium S.C. systematyczni prowadzi promocje i konkursy dane klientów będą wykorzystywane do przesłania informacji o promocjach, konkursach czy przesyłania informacji o nowych produktach. Klientowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu danych.
 8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, administracji fiskalnej.
 9. Qlinarium S.C. zapewnia Klientom możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w art. 2 ust. 8 Regulaminu. Qlinarium S.C. zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa a art. 2 ust. 5 Regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Qlinarium S.C. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Qlinarium S.C. lub Partnera lub swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Artykuł 10 Postanowienia Końcowe

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Qlinarium S.C., której przedmiotem są usługi świadczone przez Qlinarium S.C. w związku dokonanymi zakupami Produktów przez Internet na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Qlinarium S.C. będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Każdy może zapoznać się z niniejszym Regulaminem który jest udostępniony na stronie internetowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr. 141, poz. 1176 z zm.);

Powered by whiteposition.com